AgileGAN: Stylizing Portraits by Inversion-Consistent Transfer Learning

Guoxian Song, Linjie Luo, Jing Liu, Wan-Chun Ma, Chunpong Lai, Chuanxia Zheng, Tat-Jen Cham